Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
(Mặt trận) -Đời sống vùng đồng bào Công giáo trong tỉnh Phú Thọ không ngừng được nâng lên, góp phần đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Diện mạo các xứ đạo, họ...
Nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
Nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
(Mặt trận) -Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dạy: “Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc”. Phát huy truyền thống đoàn...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản